Menu

bouwen met Bouma's

Bouwers bekend


It is elts jier wer fwachtsjen. Binne der frijwilligers dy 't foar in pear wiken nei Zambia wolle om dr har kennis en feardigens te dielen mei de lokale boufakkers. Mar lokkich ek dit jier binne se wer fn. Antoon Haagen en Piet Mous sille fan 23 juny oant 4 augustus nei  Kaoma.

Boppe dit berjocht stiet noch bouwers. Mar eins giet it dit kear net om bouwers.De bou fan de skoalle yn Longe is sa goed as klear as hja der oankomme. Drmei wurdt oantoand dat der bst boud wurde kin snder help fan frijwillige boufakkers t Nederln. Antoon en Piet gean dit kear (it is foar harren beide al de twadde kear dat se foar BmB nei Zambia gean) as learaar. It is de bedoeling dat se har kennis oerdrage oan jonge minsken dy 't graach de kneepkes fan it fak fan timmerman of mitseler leare wolle.