Menu

bouwen met Bouma's

Bouwers jouwe les


It bouwteam besteande ût Antoon Haagen, Piet Mous en Herman Bouma is ûnderwilens yn Kaoma oankaam. Herman wie hjir al in wike earder om it wurk klear te meitsjen. BmB hat besletten hat dit jier ekstra omtinken te jaan oan de oplieding fan in stikmannich jongkeardels ta timmerman. De bou fan de skoalle yn Longe is hast klear, dêr is de help fan dizze frijwilligers net nedich. Der sil troch it bouwteam dus net boud wurde, mar les jûn !

Sjoch foar fotoûs : Fotoalbum '2017 Antoon Haagen en Piet Mous în Kaoma'