Menu

bouwen met Bouma's

Bouwers werom


Hjoed binne de bouwers Antoon Haagen, Piet Mous en Herman Bouma werom kaam yn Nederlân. Se kinne mei foldwaning werom sjen op 6 wiken frijwilligerswurk yn Kaoma. Foar Herman wiene it sels sên wike. Wy prate noch altyd oer bouwers. Mar se wiene leararen dit kear, dy't jonge minsken de kneepkes fan it fak leard hawwe.
Ut namme fan it bestjoer fan BmB wiene Peter Wezenberg en Marjanne Schaper oanwêzich om harren wolkom te hiten.