Menu

bouwen met Bouma's

Bouwteam riedt him ta


It bouwteam foar 2017 Antoon Haagen, Piet Mous en Herman Bouma is it selde team dat ek yn 2014 nei Zambia gie. Se kinne mekoar dus al heel goed. De tarieding kin drom bestean t it opheljen fan oantinkens oan dy prachtige tiid yn 2014. Se dogge dat mei pater Johannes Jan John Bouma , de grutte ynspirator foar BmB , dy ' t ferline jier definityf fuort gie t  Zambia en dit jier der dus net by wze sil.