Menu

bouwen met Bouma's

De bou rint flot


De bou fan de trije lokalen yn Longe ferrint hiel goed. It dak sit der al op. Yn de kommende moannen wurdt der wurke oan de fwurking. De oplevering en oerdracht sil begjin july wze.
Om 't bylden mear sizze dan wurden: sjoch foto-album 'Project 2017 school in Longe'.