Menu

bouwen met Bouma's

Ut 'e startblokken


Yn Longe binne se begûn mei de bou fan trije nije klaslokalen. Yn 2013 waarden der troch BmB ek trije klaslokalen boud. De âlde skoalle kin eins net mear brûkt wurde en is ta weismiten keard. Mar ek om te slopen is der earst wol tastimming nedich. Dat hat hiel lang duorre, mar no is der dochs tastimming. Foar BmB wie dit in betingst om ta nijbou oer te gean.Der binne genoch stiennen beskikber is, it pún affierd, it gat is groeven. Koartsein, de bou kin begjinne. De planning is dat de lokalen ein juny oplevere wurde en dernei oerdroegen wurde kinne oan de staat.
Sjoch ek: Fotoalbum 'Project 2017 sschool in Longe.