Menu

bouwen met Bouma's

Help mei!


Stiper wurde
Jo kinne op ferskate wizen de stifting Bouwen met Bouma's helpe mei it wiermeitsjen fan har plannen. Sa kinne jo in finansjele bydrage oermeitsje of stiper wurde troch geregeld in bydrage te dwaan. Ek kinne jo beslute om in part fan jo erfenis te skinken oan BmB.

Fysyk helpe
Ek fysyk kinne jo  de stifting helpe troch sels of mei oaren aksjes op te setten  dêr't jild mei ynsammele wurdt. Jo kinne ek guod ynsammelje foar de kontainer foar Zambia.

Bouwer wurde
Elk jier sille der in tal bouwers nei Zambia om dêr yndie in stientsje by te dragen troch tegearre mei de befolking te bouwen. Takomm' jier soene jo ien fan de dy bouwers wêze kinne.