Menu

bouwen met Bouma's

Us doelstelling


Finansjele en fysike stipe
De stifting hat as doel it jaan fan sawol finansjele as fysike stipe oan dêrfoar geskikte projekten yn ûntwikkelingslannen, benammen Zambia en Zuid-Afrika.


De earste tsien jier nei de oprjochting fan de stifting ha dit lykwols allinne projekten yn Zambia west. Om dizze projekten mooglik te meitsjen wurdt der jild ynsammele, wurde aksjes opset en stipers en frijwilligers socht.